شکل های جدید هندسی

ب)نفروئید(Nephroid):  اگر دایره ای به شعاع 1 واحد مماس بر

 دایره ای به شعاع2 واحد، حول آن بغلتد،شکلی که یک نقطه از محیط

دایره ی غلتان بر آن حرکت می کند را نفروئید گویند .

 

 ج)دلتاگون(Deltoid):  اگر دایره ای به شعاع 1 واحد مماس بر

 دایره ای به شعاع3 واحد، درون آن بغلتد،شکلی که یک نقطه از

 محیط دایره ی غلتان بر آن حرکت می کند را دلتاگون گویند .

 

 د)ستاره گون(Astroid):  اگر دایره ای به شعاع 1 واحد مماس بر

 دایره ای به شعاع4 واحد، درون آن بغلتد،شکلی که یک نقطه از محیط

 دایره ی غلتان بر آن حرکت می کند را ستاره گون گویند .

                                    

امیدوارم با دیدن این اشکال جالب ، زیبایی دیگری از ریاضی را

 حس کرده باشید .

/ 0 نظر / 257 بازدید