مسله با راهبرد رسم شکل

1- گنجایش 2 کاسه، 3 لیوان و یک پارچ با گنجایش 6 لیوان،

1 کاسه و 1 پارچ و همچنین با گنجایش 2 پارچ ، 1 کاسه و

 1 لیوان برابرند. اگر بدانیم گنجایش 1 لیوان 250 سی سی

 است، گنجایش پارچ وکاسه را پیدا کنید.

               ******************************

 2- توپی از ارتفاع 24 متری از سطح زمین رها می شود ،

اگر در اثر برخورد با زمین ثلث ارتفاع خود بالا بیاید :

الف)- پس از برخورد با زمین برای بار دوم تا چه ارتفاعی

 بالا می آید ؟

ب) - تا لحظه بر خورد با زمین برای بار دوم چند متر را

 طی کرده است ؟

/ 1 نظر / 62 بازدید
مليكا شايق

١)كاسه ٧٥٠سي سي پارچ١٢٥٠ سي سي ٢)الصف)٢/٦ متر ب)٤٠ متر