خدایا همیشه با من باش .

 

 

من از خدا خواستم ، به من توان و نیرو دهد

                 و او بر سر راهم مشکلاتی قرار داد تا نیرومند شوم.

من از خدا خواستم ، به من عقل و خرد دهد

                  و او پیش پایم مسائلی ، گذاشت تا آنها را حل کنم.

من از خدا خواستم ، به من ثروت عطا کند

                    و او به من فکر داد ، تا برای رفاهم بیش تر تلاش کنم.

من از خدا خواستم ، به من شهامت دهد

                     و او خطراتی در زندگیم پدید آورد ، تا بر آنها غلبه کنم.

من از خدا خواستم ، به من عشق دهد

               و او افراد زجر کشیده ای را نشانم داد ، تا به آنها محبت کنم.

من از خدا خواستم ،  به من برکت دهد

                    و خدا به من فرصت هایی داد ، تا از آنها بهره ببرم.

من هیچ کدام از چیزهایی را که از خدا خواستم، دریافت نکردم

                       ولی به همه چیزهایی  که نیاز داشتم، رسیدم.

/ 0 نظر / 102 بازدید